Veiligheids & Ecologiebeleid

Veiligheids- en ecologiebeleid

GGPoker Network SECURITY AND ECOLOGY POLICY (“SEP”)

Huidige versie: 20240426 (Klik hier voor documentgeschiedenis)

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Gebruik van Real-Time Hulp (RTA)
 3. Gebruik van Bots
 4. Samenspanning (Collusion)
 5. Multi Accounting
 6. Bum Hunting
 7. Data Mining
 8. Chip Dumping
 9. Onrechtmatige betreding
 10. Account delen
 11. Hit and Running
 12. Misbruik van promoties
 13. Ghosting
 14. Hacken
 15. Beledigend gedrag
 16. Roofzuchtig gedrag
 17. Omzeiling
 18. Versterkte handhaving voor VIP Cash Games en Toernooien
 19. Massa Data Anlyse (MDA)
 20. Casino Voordeelspel
 21. Backing Arrangements
 
 • Verboden gebruik van tools of services van derden

Algemeen

1.1. Het Veiligheid & Ecologie Beleid (“SEP”), beheerd en geïmplementeerd door het GGPoker Beveiligingsteam (“Beveiligingsteam” of “Wij”), moet volledig erkend worden door u, de Eindgebruiker (“Gebruiker”), voordat u kunt spelen op GGPoker en het GGPoker Netwerk (“GGPN”).

1.2. Door akkoord te gaan met de GGPN Algemene Voorwaarden, gaat de gebruiker ook akkoord met de voorwaarden van het SEP. De beslissing van de gebruiker om op GGPN te spelen houdt aanvaarding van deze voorwaarden in.

1.3. De SEP is ontworpen om een gezonde ecologie binnen GGPN te creëren en in stand te houden, bedoeld om een veilige, eerlijke en plezierige spelomgeving te bieden aan alle Gebruikers, met als doel een eerlijke, veilige en wettige competitie.

1.4. Als eigenaar van een account ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het account, de nickname en het wachtwoord bij jou als gebruiker. Als een account het slachtoffer wordt van ongeautoriseerde toegang, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele verliezen op het account en behouden wij ons het recht voor om eventuele onrechtmatige winsten die zijn gemaakt tijdens deze ongeautoriseerde toegang in beslag te nemen.

1.5. GGPN is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van ongeautoriseerd gebruik of misbruik van de inloggegevens, tenzij wij nalaten redelijke zorg te betrachten.

1.6. Als er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat een gebruiker betrokken is bij enige vorm van Verboden Activiteiten en Gedrag of Verboden Gebruik van Tools of Diensten, behoudt het Beveiligingsteam zich het recht voor om op elk moment een account te blokkeren en een veiligheidscontrole uit te voeren, zelfs tijdens het spelen. De veiligheidscontrole kan resulteren in, maar is niet beperkt tot, beperkte toegang tot het account van de gebruiker, de kassier, gameplay (zowel cashgames als toernooien) of promotionele beloningen.

1.7. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het SEP. We zullen de Gebruiker op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen via e-mail en/of pop-upberichten in de client. Als u de Diensten blijft gebruiken nadat u hiervan op de hoogte bent gesteld, wordt u geacht de wijzigingen te accepteren.

1.8. In geval van vermoedens van criminele of frauduleuze activiteiten kunnen we de relevante autoriteiten informeren over de identiteit van de gebruiker.

1.9. In geval van integriteitsschendingen kunnen wij de Poker Integrity Council informeren.

1.10. Om bedrog te voorkomen, behouden we ons het recht voor om een scan van het apparaat van de Gebruiker uit te voeren om Verboden Activiteiten en Gedragingen of Verboden Gebruik van Hulpmiddelen of Diensten te controleren. Als de scan verdachte activiteiten onthult, kan onze software de bijbehorende bestanden scannen om een samengesteld netwerk te maken dat wordt vergeleken met profielen van bekende illegale geautomatiseerde programma’s.

1.11. In geval van een inbreuk op het SEP behoudt het Security Team zich het recht voor om een of meer straffen op te leggen na een grondig onderzoek van de zaak, gebaseerd op verzamelde informatie, gegevens en bewijsmateriaal.

1.12. Elke beslissing genomen door het Security Team is definitief.

1.13. Opgelegde straffen door het Security Team aan Gebruikers kunnen variëren afhankelijk van de geldende regelgeving in dat specifieke gebied.

1.14. Gebruikers met ‘Geverifieerde Naam’-accounts zijn strikt beperkt tot het bezit en gebruik van één enkele account binnen het gehele GGPoker Netwerk. Bovendien is het voor accounts die bezig zijn met conversie naar de “Geverifieerde Naam-status”, of voor accounts die al zijn aangewezen als “Geverifieerde Naam-accounts”, uitdrukkelijk verboden om andere accounts aan te maken of te gebruiken, zowel nieuwe als bestaande, binnen het GGPoker Netwerk.

 

 1. WAARSCHUWING: Een schriftelijke kennisgeving
 2. VERWIJDERING VAN BELONING: Verwijdering/vermindering van uw promotionele beloningen.
 3. SCHORSING: Tijdelijke schorsing van uw account
 4. ACCOUNT SLUITING: Permanente sluiting van uw account
 5. PERMANENTE BAN: Permanente verbanning van het gehele GGPoker Network
 6. INBESLAGNAME VAN FONDSEN: Inbeslagname van gelden gewonnen door een speler door deel te nemen aan verboden activiteiten of gedragingen om slachtoffers van oneerlijke gameplay te compenseren of wanneer er geen specifiek slachtoffer kan worden geïdentificeerd, worden deze in het Network Ecology Improvement Fund geplaatst. Inbeslagname kan niet alleen de fondsen in de poker wallet omvatten, maar ook de fondsen in de main wallet en eventuele uitstaande uitbetalingen.
 7. VERWIJDERING VAN TOEGANG TOT POKERCRAFT: Beperking van toegang tot PokerCraft.
 8. GAME VERWIJDERING: Beperkingen op het spelen van bepaalde spellen/speltypen.

Verboden Activiteiten en Gedragingen

Verboden Activiteiten en Gedragingen zijn gedefinieerde activiteiten en gedragingen die strikt verboden zijn op GGPN. Het deelnemen aan, of betrokken zijn bij Verboden Activiteiten en Gedragingen kan leiden tot straffen zoals gespecificeerd in elke clausule.

2. Gebruik van Real-Time Hulp (RTA)

2.1. RTA wordt gedefinieerd als elke externe hulp die gebruikers een oneerlijk voordeel biedt ten opzichte van hun tegenstanders, hun besluitvorming in realtime beïnvloedt, of hen in staat stelt om op een manier te spelen die ze anders niet zouden kunnen uitvoeren.

2.2. Elke beslissing die aan de pokertafel wordt genomen, moet vrij zijn van externe hulp.

2.3. Externe hulp omvat, maar is niet beperkt tot software, apps, websites, fysieke en digitale referentiematerialen. Het raadplegen van grafieken of schema’s van welke aard dan ook tijdens het spelen is ten strengste verboden.

2.4. Mogelijke acties bij overtredingen: PERMANENTE BAN, INBESLAGNAME VAN FONDSEN

3.Gebruik van Bots

3.1. Een bot wordt gedefinieerd als software, programma’s, websites of apps die het spelen mogelijk maken zonder menselijke tussenkomst of de vereiste van een mens om beslissingen en/of acties uit te voeren.

3.2. Elke beslissing die aan de pokertafel wordt genomen, moet worden genomen door de persoon aan wie het account toebehoort.

3.3. Een bot omvat, maar is niet beperkt tot, kunstmatige intelligentie, volledig en gedeeltelijk geautomatiseerde bot, of andere tools die beslissingen of acties automatiseren.

3.4. Mogelijke acties bij overtredingen: PERMANENTE BAN, INBESLAGNAME VAN FONDSEN

4. Samenspanning (Collusion)

4.1. Samenspanning wordt gedefinieerd als gedrag waarbij twee of meer gebruikers samenspannen om een oneerlijk voordeel te behalen ten opzichte van hun directe tegenstanders in cashgames, of ten opzichte van een deel of het gehele deelnemersveld in toernooien.

4.2. De gebruiker moet zijn eigen hand onafhankelijk en in zijn eigen belang spelen.

4.3. De gebruiker mag geen informatie over zijn eigen hole cards delen met andere gebruikers terwijl dezelfde hand nog in het spel is, onder geen enkele omstandigheid.

4.4. De gebruiker moet zich onthouden van ‘soft playing’, wat wordt gedefinieerd als opzettelijk handen spelen op een niet-agressieve manier tegen bepaalde tegenstanders (bijv. vriend, financier, of andere betrokken personen). De enige uitzonderingen op deze regel zijn in-the-money (ITM) bubble situaties of situaties met meerdere handen na de geldbubbel waarin een of meer gebruikers all-in zijn.

4.5. Gebruikers mogen geen samenspanning aangaan om financiële schade aan andere gebruikers te veroorzaken.

4.6. Mogelijke acties bij overtredingen: WAARSCHUWING, SCHORSING, PERMANENTE BAN, INBESLAGNAME VAN FONDSEN

5. Multi Accounting

5.1. Multi Accounting wordt gedefinieerd als opzettelijk het creëren en/of gebruiken van meerdere accounts op dezelfde GGPN-website.

5.2. De gebruiker is ten strengste verboden om gelijktijdig deel te nemen aan enig spel met meerdere accounts.

5.3. De gebruiker is ten strengste verboden om gelijktijdig deel te nemen aan enige freerolls of promoties met meerdere accounts.

5.4. Gebruikers met Real Name accounts mogen slechts één account behouden in het hele netwerk, zonder uitzondering. Het moet worden opgemerkt dat accounts met geverifieerde namen nauwkeuriger worden onderzocht en aan hogere normen worden gehouden.

5.5. Mogelijke acties bij overtredingen: SCHORSING, ACCOUNTSLUITING, PERMANENTE BAN, INBESLAGNAME VAN FONDSEN

6. Bum Hunting

6.1. Bum Hunting wordt gedefinieerd als de opzettelijke praktijk om minder ervaren gebruikers op te zoeken, terwijl men doelbewust vermijdt om de confrontatie aan te gaan met meer vaardige gebruikers.

6.2. De gebruiker is ten strengste verboden om te screenen en alleen te spelen tegen bepaalde gebruikers, en alleen te kiezen om deel te nemen aan spellen wanneer deze specifieke gebruikers aanwezig zijn.

6.3. De gebruiker is ten strengste verboden om specifieke gebruikers te targeten, bijvoorbeeld door een spel te verlaten kort nadat bepaalde gebruikers vertrekken, en/of het spel te hervatten wanneer die specifieke gebruikers terugkeren.

6.4. Mogelijke acties bij overtredingen: WAARSCHUWING, SCHORSING, VERWIJDERING VAN BELONINGEN, PERMANENTE BAN

7. Data Mining

7.1. Data Mining wordt gedefinieerd als elke handeling die resulteert in het verzamelen van handgeschiedenis, anders dan de eigen handgeschiedenis.

7.2. De gebruiker is ten strengste verboden om externe tools van derden te gebruiken om handgeschiedenis van de pokertafels of PokerCraft te importeren en/of te converteren.

7.3. De gebruiker is ten strengste verboden om directe of indirecte toegang te verlenen tot zijn eigen PokerCraft-gegevens of zijn eigen handgeschiedenis te delen met een andere partij.

7.4. Mogelijke acties bij overtredingen: TOEGANG TOT POKERCRAFT VERWIJDEREN, SPEL VERWIJDEREN, PERMANENTE BAN, INBESLAGNAME VAN FONDSEN

8. Chip Dumping

8.1. Chip Dumping wordt gedefinieerd als opzettelijk chips verliezen aan een andere gebruiker.

8.2. Bij een geval van Chip Dumping zijn zowel de gebruiker die de chips heeft overgedragen als de gebruiker die de chips heeft ontvangen fout.

8.3. Chip Dumping als methode om geld over te dragen is ten strengste verboden en kan worden beschouwd als het witwassen van geld.

8.4. Mogelijke acties bij overtredingen: WAARSCHUWING, SCHORSING, PERMANENTE BAN, INBESLAGNAME VAN FONDSEN

9. Onrechtmatige betreding

9.1. Onrechtmatige betreding wordt gedefinieerd als terugkeren naar een van de GGPN-sites na het ontvangen van een netwerkbrede ban.

9.2. Het is ten strengste verboden voor de gebruiker om terug te keren naar GGPN om te spelen op nieuwe of reeds bestaande accounts, ongeacht wie de eigenaar van het account is, nadat er een netwerkbrede ban is opgelegd.

9.3. Mogelijke acties bij overtredingen: PERMANENTE BAN, INBESLAGNAME VAN FONDSEN

10. Account delen

10.1. Account delen wordt gedefinieerd als het delen van een account door twee of meer personen.

10.2. De gebruiker mag alleen in het bezit zijn van en spelen op een account dat is geregistreerd onder zijn eigen gegevens.

10.3. Mogelijke acties bij overtredingen: SCHORSING, VERWIJDERING VAN BELONINGEN, INBESLAGNAME VAN FONDSEN

11. Hit and Running

11.1. Hit and Running wordt gedefinieerd als het kort na het winnen van een aanzienlijke pot de tafel verlaten, waardoor tegenstanders geen kans krijgen om hun verliezen te herstellen.

11.2. Factoren die worden overwogen bij Hit and Running zijn onder andere, maar niet beperkt tot, de grootte van de pot, het aantal gespeelde handen na het winnen van de pot en de frequentie van dergelijk gedrag.

11.3. Mogelijke acties bij overtredingen: WAARSCHUWING, SCHORSING, VERWIJDERING VAN BELONINGEN, PERMANENTE BAN

12. Misbruik van promoties

12.1. Misbruik van promoties wordt gedefinieerd als actieve deelname aan een promotie met als doel meker recht op heeft.

12.2. More bonus-/promotie-/leaderboard-beloningen te ontvangen dan waar de gebruigelijke acties bij overtredingen: VERWIJDERING VAN BELONINGEN, PERMANENTE BAN, INBESLAGNAME VAN FONDSEN

13. Ghosting

13.1. Ghosting wordt gedefinieerd als spelen namens iemand anders op een account dat men niet bezit of iemand anders toestaan om op zijn eigen account te spelen.

13.2. Mogelijke acties bij overtredingen: PERMANENTE BAN, INBESLAGNAME VAN FONDSEN

14. Hacking

14.1. Hacken wordt gedefinieerd als ongeoorloofde toegang tot een account – gebruikersnaam en wachtwoord – door digitale apparaat(s) en/of netwerk(en) te compromitteren.

14.2. Als de gebruiker slachtoffer is van hacken, moet de gebruiker het incident onmiddellijk melden aan het Security Team.

14.3. Mogelijke acties bij overtredingen: PERMANENTE BAN, INBESLAGNAME VAN FONDSEN

15. Beledigend gedrag

15.1. Beledigend gedrag wordt gedefinieerd als elke daad die (maar niet beperkt tot) is:

 • lasterlijk, racistisch, vulgair, haatdragend, obsceen, grof, bedreigend, beledigend of discriminerend
 • Illegaal of geassocieerd met criminele activiteiten
 • Bedoeld om een andere persoon of entiteit te imiteren
 • Bedoeld voor reclame
 • Bedoeld om persoonlijke informatie te vragen
 • Bedoeld om anderen te misleiden of bedriegen
 • Schadelijk voor de computergegevens of financiële veiligheid van enige partij
 • Gezien als ‘spammen’ van andere gebruikers

 

15.2. Beledigend gedrag omvat, maar is niet beperkt tot activiteiten met betrekking tot een profielfoto, chats, SnapCam, audiochat of spraakbericht.

15.3. Mogelijke acties bij overtredingen: CHAT SCHORSING / CHATBAN, WAARSCHUWING, SCHORSING, PERMANENTE BAN

16. Roofzuchtig gedrag

16.1. Roofzuchtig gedrag wordt gedefinieerd als elke daad van het exploiteren van onethische voordelen of het gebruiken van uitbuitende tactieken ten opzichte van andere gebruikers om onverdiende voordelen te behalen.

16.2. Roofzuchtig gedrag omvat, maar is niet beperkt tot, grimming/buttoning, ratholing en andere gedragingen die niet in lijn staan met een eerlijke competitie en die als onethisch worden beschouwd door de pokergemeenschap.

16.3. Mogelijke acties bij overtredingen: WAARSCHUWING, SCHORSING, PERMANENTE BAN

17. Omzeiling

17.1. Omzeiling wordt gedefinieerd als elke manipulatie met kwaadaardige bedoelingen van de GGPN en de software om de beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

17.2. De gebruiker is ten strengste verboden om softwarefouten binnen de client te exploiteren of te proberen te exploiteren voor financieel gewin.

17.3. Mogelijke acties bij overtredingen: PERMANENTE BAN, INBESLAGNAME VAN FONDSEN

18. Versterkte handhaving voor VIP Cash Games en Toernooien

18.1. Gebruikers die betrokken zijn bij een van de volgende financiële relaties zijn ten strengste verboden om aan dezelfde VIP cashgame tafels te spelen als hun collega’s: staking, swaps, winstdeling of enige overeenkomst over het delen van een bankroll.

18.2. Gebruikers zijn ten strengste verboden om deals te maken, inclusief off-client deals, aan de finaletafel van bepaalde toernooien, waaronder de GGMillion$ High Roller.

18.3. Mogelijke acties bij overtredingen: WAARSCHUWING, SCHORSING, PERMANENTE BAN, INBESLAGNAME VAN FONDSEN

19. Massa Data Analyse (MDA)

19.1. Massa Data Analyse (MDA) refereert aan het verzamelen van data over specifieke speler pools en het bouwen van bruikbare heuristieken die zijn gebaseerd op de analyse hiervan.

19.2. Het is gebruikers strict verboden om methoden te gebruiken om systematisch data te verzamelen van spellen of spelersactiviteiten.

19.3. Gebruikers mogen data afkomstig via MDA niet delen, verkopen, of anderszins uitdelen aan andere gebruikers of instanties.

19.4. Potentiële maatregelen bij overtreding WAARSCHUWING, SCHORSING, PERMANENTE UITSLUITING, INBESLAGNAME VAN FONDSEN.

20. Casino Voordeelspel

20.1. Casino Voordeelspel wordt gedefinieerd als elke handeling die (maar niet beperkt tot):

 • Het bijhouden van de gespeelde kaarten
 • Het gebruik van hardware of software om de uitkomsten van games te analyseren
 • Het toepassen van technieken of strategieën die het behalen van oneerlijke winsten mogelijk maken

 

20.2. Mogelijke acties wegens overtreding: OPSCHORTING, PERMANENT VERBOD, CONFISCATIE VAN GELDMIDDELEN.

21. Backing-overeenkomsten

21.1. Gebruikers die deelnemen aan toernooien zijn verplicht om eventuele backing-overeenkomsten met derden te onthullen door gebruik te maken van de functie “Aanwijzen Backer” bij het kopen van een toernooi-inzending.

21.2. Het niet onthullen van deze overeenkomsten wordt beschouwd als opzettelijke misleiding.

21.3. Backing kan afhankelijk van uw regio verboden zijn.

21.4. GGPoker kan documentatie en bewijs verlangen betreffende elke backing-overeenkomst, waarbij de gebruiker verplicht is deze te verstrekken.

21.5. Mogelijke acties bij overtredingen: WAARSCHUWING, SCHORSING, PERMANENTE UITSCHAKELING.

Verboden Gebruik van Hulpmiddelen of Diensten van Derden

GGPN verbiedt strikt het gebruik van hulpmiddelen of diensten van derden die Prohibited Activities and Behaviors kunnen vergemakkelijken. Bovendien worden alle hulpmiddelen of diensten die een oneerlijk voordeel bieden ten opzichte van tegenstanders of leiden tot schending van GGPoker’s Algemene Voorwaarden, Privacybeleid, Huisregels of SEP strikt gecontroleerd en verboden. Het moet worden opgemerkt dat voorbeelden van hulpmiddelen of diensten van derden die hier worden vermeld, op geen enkele manier een uitputtende lijst vormen.

 

 • Alle tools of services die de uitvoering van pokeracties kunnen ondersteunen en daardoor gameplay-beslissingen kunnen beïnvloeden, inclusief maar niet beperkt tot RTA, bots (volledig of gedeeltelijk geautomatiseerd), solvers, grafieken of HUD’s zijn verboden. Tools of services die GGPoker tijdens het spelen niet ondersteunen of er geen interactie mee hebben, worden echter niet gemarkeerd.
 • Hulpmiddelen of diensten die de uitvoering van enige aanvullende actie tijdens het gebruik van de cliënt vergemakkelijken, waaronder, maar niet beperkt tot, seating scripts of geautomatiseerde notitie hulpmiddelen.
 • Externe toegang hulpmiddelen die toegang bieden tot uw machine of apparaat, waaronder, maar niet beperkt tot, TeamViewer, AnyDesk, ChromeRDP, RDPClip, LogMeIn, Microsoft Remote Desktop, Splashtop, VNC Connect, RemotePC en Zoho Assist.
 • Virtuele machines of emulators van welke aard dan ook die uw eigen machine en apparaat verhullen, waaronder, maar niet beperkt tot, Oracle VM VirtualBox, VMware, Parallels, Microsoft Hyper-V, Nox, Bluestacks of MEnu.
 • VPNs, Proxies of andere hulpmiddelen die uw locatie verbergen.
 • Tools of diensten ontworpen om gamegegevens te verkrijgen of te mijnen van de GGPN.
 • Tools of diensten die toegang tot meerdere apparaten mogelijk maken, inclusief maar niet beperkt tot Mouse without Borders, ShareMouse, Synergy, and Input Director.